Rechtsgegevens

Naam: Fotostudio Kortrijk
Adres: Markekerkstraat 40 – 8510 Marke
Contactgegevens:

 • Tel: 0497 21 33 04 / 0496 48 82 08
 • Email: info@fotostudiokortrijk.be

Ondernemingsnummer: BE 0891.228.971
Rekeningnummer: BE22 0016 3308 7047

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder van de verhuurder goedkeuring van zijn reservering heeft ontvangen.
Dit gebeurt telkens opnieuw, bij elke nieuwe reservering, ook al betreft het een terugkerende klant.

 1. Identificatie

  De verhuurder is de eigenaar van het pand, zijnde Bram Vandenbussche en Sofie Lambrecht, handelend voor Fotostudio Kortrijk.
  De huurder is diegene die via de boekingstool op de website fotostudiokortrijk.be, telefonisch of via e-mail een aanvraag tot reservatie heeft doorgestuurd.

 2. Reservaties

  1. Reservaties zijn maar definitief nadat het volledige verschuldigde bedrag voor de gevraagde huurtijd is ontvangen is op onze rekening.
  2. De huurder verklaart zich akkoord met het feit dat anderen evengoed kunnen reserveren voor dezelfde periode zolang hij/zij zelf geen stortingsbewijs heeft afgeleverd.
  3. Aan fotografen wordt uitdrukkelijk aangeraden om hun klanten de betaling van de huur te laten doen met het oog op eventuele annulaties.
  4. Indien de huurder de studio niet gebruikt voor de volledige afgesproken duurtijd van de huurperiode zal het verschil niet worden terugbetaald door de verhuurder.
 3. Annulaties

  1. De annnulatie van een huurperiode wordt enkel en alleen volledige terugbetaald indien ze wordt gemeld binnen de periode tot 14 kalenderdagen voor de dag van de reservatie.
   Tot 7 dagen voor de reservatie wordt 50% van het totaal bedrag terugbetaald.
   In geval van annulatie binnen 7 kalenderdagen voor de reservatie wordt er geen terugbetaling meer gedaan.
   Hiervan wordt in geen enkel geval afgeweken.
   In vernoemd geval zal het gehele of gedeeltelijke huurbedrag door de verhuurder worden teruggestort op het rekeningnummer dat door de huurder werd gebruikt om de betaling uit te voeren voor de oorspronkelijke boeking.
  2. De verhuurder draagt geen verantwoordelijkheid voor het niet kunnen plaatsvinden van het effectieve gebruik van de studio door de huurder.
 4. Onderhoud

  1. De huurder verbindt er zich toe het gehuurde goed in goede staat te onderhouden en als een goed huisvader te gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen en het bij het einde van de overeengekomen huurperiode terug te geven in dezelfde staat als hij/zij deze heeft aangetroffen.
  2. De huurder moet alle herstellingen die krachtens de wet, de gebruiken of de overeenkomst ten laste van de huurder zijn onmiddellijk en op zijn kosten uitvoeren.
  3. De huurder is verplicht alle gewone maatregelen te treffen die schade aan het gehuurde goed kunnen voorkomen (bv. sluiten van de deuren, niet afdekken van warmtebronnen, niet met scherpe voorwerpen op de studiovloer krassen, niet roken of vuur maken binnenin het pand noch apparaten gebruiken die werken op basis van een vlam, geen afval in de toiletten gooien, waterkranen sluiten indien niet in gebruik, geen gaten maken in de wanden, enz.).
 5. Aanpassingen aan interieur of infrastructuur

  1. Het is de huurder verboden het gehuurde goed te veranderen, te verbouwen of te gebruiken voor een ander doeleind dan het maken van foto- en video-opnames zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de verhuurder.
  2. Kleine werken van louter inwendige schikking vallen niet onder dit verbod (bv. verplaatsen van meubilair of statieven).
  3. Elke verandering, verbouwing of nieuwe bouw zonder uitzondering, uitgevoerd met of zonder de toestemming van de verhuurder of krachtens gerechtelijke machtiging, wordt van rechtswege en zonder vergoeding eigendom van de verhuurder, die vrij blijft ze te behouden of te doen verdwijnen, zo in de loop als bij het einde van de huur.
 6. Onderverhuring

  Onderverhuring en overdracht van huur zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder zijn verboden. In geen geval zal de huurder zich kunnen beroepen op stilzwijgende toestemming.

 7. Aansprakelijkheid

  De huurder is aansprakelijk voor diefstal en beschadiging van de beschikbaar gestelde apparatuur, de faciliteiten en het gebouw. De huurder erkent bij akkoord verklaring van deze Algemene Voorwaarden, ook namens alle andere tijdens de huurperiode aanwezige personen, de aansprakelijkheid van het gehuurde. Tevens verklaart de huurder daarmee te beschikken over de benodigde vaardigheden voor het professioneel gebruik van het gehuurde en de omgeving. Voor gebruik van apparatuur dient de huurder deze te controleren op aanwezigheid en beschadigingen. Wanneer iets afwezig is of beschadigd is, wordt dit vooraf gemeld door de huurder. Indien voorafgaand aan de huurperiode hiervan geen melding wordt gedaan, worden na afloop van de huurperiode alle geconstateerde ontbrekende zaken en beschadigingen doorgerekend aan de huurder. Vloeren dienen na gebruik van de ruimte schoongemaakt te worden door de huurder. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de fotostudio geleend of meegenomen worden door de huurder.

 8. Verzekering – Diefstal – Beschadiging

  De huurder verklaart bij akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, dat hij in het bezit is van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. De huurder dient beschadigingen en vermissingen 100% te vergoeden, op basis van nieuwwaarde of herstelwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal worden onmiddellijk gemeld aan de politie.

 9. Verlenging van de huurperiode

  Indien de huurder de fotostudio langer nodig heeft dan de gereserveerde periode én de fotostudio is beschikbaar in de uren daaropvolgend, dient de verlenging ter plekke betaald te worden naar het op dat moment geldende tarief. Contante betaling of betaling via payconiq is mogelijk.

 10. Algemene huisregels

  1. De studio mag door de huurder enkel gebruikt worden voor fotografie- of videodoeleinden.
  2. De huurder is onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn opdracht toegang verleent tot de fotostudio.
  3. Roken en het gebruik van illegale drugs is niet toegestaan in de fotostudio en het hele terrein waar de fotostudio zich bevindt, inclusief de parking naast de fotostudio
  4. Bij geschillen zijn de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.